A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N    G R O E N E X P O  B L O E M & T U I N  2 0 2 4

ALGEMEEN
Artikel 1

 1. Groenexpo Bloem & Tuin 2024 vindt plaats van 5 juli t/m 14 juli 2024 op Landgoed Gulbergen te Nuenen.
 2. In de genoemde periode is Groenexpo Bloem & Tuin dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
 3. Groenexpo Bloem & Tuin 2024 wordt georganiseerd door Bloem & Tuin Evenementenburo B.V. (Hierna te noemen: de organisatie). Het correspondentieadres van de organisatie is: Bloem & Tuin Evenementenburo B.V. Spegelt 47 NL-5674 CE NUENEN T +31 – (0)40 – 283 12 31 info@bloem-en-tuin.nl – bloem-en-tuin.nl
 4. De algemene doelstelling van de organisatie is het organiseren van een tien dagen durende tentoonstelling bestaande uit: modeltuinen, (on)overdekte verkoopstands, verkoopmarkt, shows van (bloeiende) planten en culturele manifestaties. Verkoopartikelen dienen te allen tijde verband te hebben met bloemen, tuinen, decoratie, kunst, (buiten- en duurzaam) design, duurzaamheid.
 5. De organisatie stelt zich onder meer tot taak: — toe te zien op de handhaving van de opzet van de tentoonstelling/beurs en de naleving van de bepalingen van het reglement. Het uitoefenen van alle bevoegdheden m.b.t. de gang van zaken van de gehele tentoonstelling/beurs en het zo nodig beëindigen van elke activiteit die strijdig is met de goede orde en doelstelling van Groenexpo Bloem & Tuin 2024 c.q. het nemen van maatregelen die daartoe strekken.

BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE DEELNAME
Artikel 2

 1. Deelname is mogelijk via de daartoe vervaardigde inschrijfformulieren, die zijn op te vragen bij de organisatie. Definitieve deelname is gegarandeerd na ondertekening van het inschrijfformulier, het ontvangen van een schriftelijke bevestiging van de organisatie en natuurlijk het voldoen aan de betalingsvoorwaarden en het naleven van dit Algemeen Reglement Groenexpo Bloem & Tuin 2023.
 2. Indien de ondertekening(en) door een niet-bevoegde persoon van de desbetreffende deelnemer is gedaan, zal de organisatie deze beschouwen als zijnde ondertekend door een bevoegd persoon en de desbetreffende deelnemer verplichten alle consequenties voortvloeiende uit deze ondertekening te aanvaarden.
 3. De kwaliteit van de modeltuin/stand moet voldoen aan de eisen die gesteld kunnen worden bij een tentoonstelling als Groenexpo Bloem & Tuin 2024.
 4. De organisatie is bevoegd, voor en tijdens de show, een modeltuin/stand te weigeren/verwijderen, die niet aan deze eisen voldoet. De kosten die een dergelijke weigering/verwijdering met zich meebrengt zijn voor rekening van de exposant.
 5. Indien de organisatie dit verzoekt, dient de deelnemer maximaal 60 dagen voor aanvang van Groenexpo Bloem & Tuin 2024, een ontwerp van de modeltuin/stand in de vorm van een duidelijke tekening op schaal in te dienen bij de organisatie.
 6. De exposant zorgt voor de aanvoer, aanleg en onderhoud en het ontruimen van zijn/haar modeltuin/stand. Graven in de grond is in beperkte mate, na schriftelijke toestemming van de organisatie, toegestaan.
 7. Het is ten strengste verboden producten middels spijkers, punaises en/of schroeven aan de bomen te bevestigen.
 8. Vuilnis en overig afval dient in de daarvoor bestemde containers gesorteerd te worden gedeponeerd.
 9. De exposant is verplicht zijn/haar toegewezen modeltuin/stand tijdig in te richten; Uiterlijk donderdag 4 juli 2024 om 20.00 uur dient men gereed te zijn en vanaf woensdagavond 3 juli 2024 worden geen auto’s meer op de looppaden toegelaten. De werkzaamheden voor de modeltuinen kunnen beginnen op 26 juni 2024 (08.00 uur – 17.00 uur). Vanaf maandag 1 juli 2024 kunnen de exposanten stands inrichten. Het afbreken is mogelijk op zondag 14 juli 2024 van 18.00 uur tot 22 uur. De totale afbouw dient dinsdag 16 juli 2024 gereed te zijn.
 10. De standruimte dient in de originele staat te worden achtergelaten, vrij van stenen, plastic d. De standruimte moet binnen 2 maanden hersteld kunnen zijn.
 11. Het in te zenden product moet zichtbaar vrij zijn van besmettelijke ziekten en plagen (aaltjes, insecten d.). Mocht met ziekten en/of met plagen besmette planten, plantdelen, bloembollen/knollen of besmette grond worden aangevoerd, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die hieruit eventueel voortvloeien.
 12. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisatie is het de deelnemer niet toegestaan om:
 • Modeltuinen/producten/stands/kramen/water- en elektriciteitsaansluiting aan derden onder te verhuren of door te
 • Toegangsgelden te vragen/vorderen binnen de modeltuin/stand of voor een demonstratie.
 • Enquêtes te houden onder de bezoekers of deelnemers van Groenexpo Bloem & Tuin
 • Apparaten, machines e.d. in werking te stellen, gebruik te maken van microfoons, luidsprekers of andere audioapparatuur.
 • Door aanroepen belangstelling te wekken.
 • Artikelen te verkopen die niet op het inschrijfformulier zijn vermeld.
 • De stand tijdens de openingsuren van Groenexpo Bloem & Tuin 2024 gesloten of niet bemand te houden.
 • Buiten de stand/modeltuin folders, prijscouranten en dergelijke uit te reiken of op enig andere wijze reclame te maken voor hun presentatie.
 • Dranken en/of etenswaren te verkopen.
 • Reclame te maken voor goederen en diensten die niet op Groenexpo Bloem & Tuin 2024 aanwezig zijn of voor bedrijven of instellingen die geen standruimte op Groenexpo Bloem & Tuin 2024 hebben.
 • Auto’s, andere vervoermiddelen, opslagruimtes of andere objecten van dien aard te plaatsen op het expositieterrein.
 • Producten en diensten m.v. schreeuwende posters en prijsaanduidingen aan te prijzen.
 1. Alle deelnemers krijgen twee gratis standhouders passen, op vertoon waarvan zij op het standhouders gedeelte van het parkeerterrein kunnen parkeren. Hiervoor krijgt iedere standhouder één parkeerkaart uitgereikt. Uiterlijk om 30 uur dienen de voertuigen het expositieterrein te hebben verlaten. De organisatie zal hier streng toezicht op houden.
 2. Alle deelnemers krijgen één parkeerkaart verstrekt waarmee zij gedurende de openings- tijden het tentoonstellingsterrein kunnen betreden. Tevens ontvangen de deelnemers twee gratis Over het eventueel extra aantal gratis te verstrekken standhouderpassen beslist de organisatie. Extra standhouderpassen zijn te koop voor € 25,-
 3. De organisatie heeft het recht, m.b.t. Groenexpo Bloem & Tuin 2024, de namen en of diensten van de deelnemers te gebruiken in publicaties, advertenties en dergelijke.
 4. De organisatie heeft het recht fotografische opnamen of andere afbeeldingen tijdens Groenexpo Bloem & Tuin 2024 te maken en deze te gebruiken voor eigen doeleinden.
 5. Indien er sprake is van open vuur, moet er te allen tijde gezorgd worden van een goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 liter.

KOSTEN VAN DEELNAME

Artikel 3

Voor de grondplaats (minimaal 25m2) zijn de tarieven als volgt:

 • prijs 25 tot 50 m² € 32,00 per m²
 • prijs tot 50 tot 100 m² € 26,00 per m²
 • prijs tot 100 tot 150 m² € 20,00 per m²
 • prijs meer dan 150 m² € 15,00 per m²

Bij een standplaats op ingang/uitgang 7 meter diepte, wordt een toeslag geheven van 35%  op de  grondprijs (deze plaatsen zijn beperkt beschikbaar en mits goedkeuring is verleend door de organisatie).

Voor extra faciliteiten als tenten en of kramen geldt een tarief van:

 • Luxe partytent 16 m², 4 x 4 m € 600,00 per tent
 • Luxe partytent 24 m², 5 x 5 m € 750,00 per tent
 • Luxe partytent 36 m², 6 x 6 m € 975,00 per tent
 • Verkoopkramen 4 x 1,20 m € 225,00 per kraam
 • Houten chalets 2 x 2,80 m € 550,00 per chalet

Alle bovenstaande tarieven zijn voor 10 dagen en exclusief 21% BTW.

 1. Het gebruik van eigen partytenten, parasols, kramen e.d. is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 2. Voor normaal gebruik van elektriciteit, water, programmaboekje, algemene promotie en publiciteit (zoals o.a. uniforme beursuitstraling) wordt per modeltuin/stand/kraam € 395,00 in rekening gebracht.
 3. De stroomvoorziening (gezekerd tot 16 ampère), wordt in de standruimte aangebracht.
 4. Betaling kan slechts op één manier geschieden, de organisatie ontvangt een eenmalige machtiging teneinde de deelnamekosten omstreeks 15 mei 2023 automatisch per overschrijving te innen. De organisatie zorgt voor het tijdig versturen van de gespecificeerde nota’s.
 5. De deelnemers hebben het recht tot 6 weken voorafgaand aan Groenexpo Bloem & Tuin 2023, indien zij aantoonbaar door overmacht worden gedwongen, hun deelname geheel of gedeeltelijk in te trekken, mits zij dit schriftelijk hebben gedaan bij de organisatie, aangetekend verzonden en de organisatie de reden van afzegging goedkeurt.
 6. De gedane betalingen van de desbetreffende deelnemer zullen dan retour gestort worden na aftrek van de door de organisatie reeds gemaakte kosten voor de desbetreffende deelnemer.
 7. Alle bedragen die genoemd worden in het kader van Groenexpo Bloem & Tuin 2023 zijn exclusief B.T.W.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 4

 1. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, personeel, personen die voor hem werkzaam zijn of personen die door hem in het bezit van een standhouderspas of parkeerpas zijn en is verplicht zich tegen deze aansprakelijkheid te verzekeren voor een bedrag van tenminste € 1.000.000,00.
 2. Vanaf 5 juli t/m 25 juli 2023 zal er in de avonduren en ’s nachts voortdurend toezicht aanwezig zijn.
 3. Organisatie en personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door beschadiging, diefstal of verloren gaan van goederen van exposanten, niet of niet voldoende functioneren van de (aangelegde) faciliteiten op het expositieterrein, schade aan derden of andere schade van dien aard, voor, tijdens en na Groenexpo Bloem & Tuin 2023.
 4. De organisatie ziet bij voorkomende schade/ongevallen af van elk verhaal van exposanten van Groenexpo Bloem & Tuin 2023. De organisatie heeft het recht, op grond van overmacht of niet te voorziene omstandigheden, welke buiten hun toedoen zijn ontstaan, Groenexpo Bloem & Tuin 2023 geheel of gedeeltelijk niet te laten doorgaan, de data en tijden te wijzigen, zonder dat in die gevallen deelnemers aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisatie op vergoeding van schade in welke vorm dan ook.
 5. Wijzigingen aangegeven onder punt D van dit artikel geven de exposanten niet het recht hun deelname door middel van inschrijving geheel of gedeeltelijk terug te nemen.
 6. Vindt Groenexpo Bloem & Tuin 2023 geen doorgang, dan worden de inschrijvingen als vervallen beschouwd en worden door de deelnemers gedane betalingen retour gestort onder aftrek van de reeds door de organisatie gemaakte kosten voor wat betreft de organisatie van Groenexpo Bloem & Tuin 2023.
 7. Alle mondelinge overeenkomsten, toezeggingen en speciale regelingen gelden slechts na schriftelijke bevestiging door de organisatie.

 

SLOTBEPALING

Artikel 5

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslist de organisatie.